notícies notícies

Resultats de la valoració de mèrits i realització de la fase d'entrevista les proves selectives de la selecció d'una plaça d'Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball

Publicats els resultats de la valoració de mèrits i realització de la fase d’entrevista les proves selectives de la selecció d’una plaça d’Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball

Els aspirants tindran un termini de 10 dies hàbils (del 15 al 26 de juliol de 2016) per a la presentació d’aquestos documents en el Registre General de l’Ajuntament.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Baremació de mèrits per a llocs de venda del mercat

Baaremacio de mèrits per a llocs de venda del mercat

La Regidoria de Comerç informa que a causa de les vacants existents en el recinte del Mercat Municipal destinat a la venta de fruites, verdures i alimentació en general, s’obri el termini de presentació de sol·licituds per ampliar aquesta oferta mitjançant la baremació inclosa en l’ordenança reguladora de la Venda no Sedentària en el Terme Municipal de Pego (document 1 adjunt). S’haurà de presentar el model d’inscripció (document 2 adjunt) amb tota la documentació pertinent, referida a la baremació anterior.

Termini de presentació de les sol·licituds, del 13 al 27 de juliol en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament ubicat a la planta baixa.

Documentació adjunta.

Resultats de la revisió de la segona prova pràctica i emplaçament per a realització de la fase d'entrevista de la selecció d'una plaça d'Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball

Publicats els resultats de la revisió de la segona prova pràctica i l’emplaçament per a realització de la fase d’entrevista de la selecció d’una plaça d’Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball.

Una vegada realitzada la valoració dels mèrits, es convoca a les candidates que han superat la segona prova pràctica, el dimecres dia 13 de juliol, per a la realització de l’entrevista personal en el horari establert el la documentació present en el en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Farmàcies de guàrdia juliol 2016

Farmacies de guardia juliol 2016

Des de la Regidoria de Sanitat us donem a conèixer quines seran les farmàcies de guàrdia per al mes de juliol.

Resultats del 2n examen teòric de les proves selectives de la selecció d'una plaça d'Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball

Publicats els resultats del 2n examen teòric de les proves selectives de la selecció d’una plaça d’Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball.

El Tribunal convoca als aspirants que han superat l’exercici amb un mínim de 5 per a que presenten la documentació exigida en les bases, en la fase de concurs, que es la següent:

  • Fotocopia del DNI o document equivalent acreditatiu de la identitat del sol·licitant.
  • Fotocòpia de la titulació exigida degudament compulsada.
  • Currículum Vitae del aspirant i documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Els aspirants tindran un termini de 10 dies hàbils (fins el 2 de juliol de 2016) per a la presentació d’aquestos documents en el Registre General de l’Ajuntament.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Publicat el llistat d'admesos i exclosos de la selecció de una borsa de treball de monitors de temps lliure en l'àrea d'esports

Publicat el llistat d’aspirants admesos i exclosos en la selecció de una borsa de treball de monitors de temps lliure en l’àrea d’esports.

La valoració de mèrits i entrevistes personals es duran a terme el dia 20 de juny en l’Ajuntament de Pego.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Modificació de les bases per a la selecció d'una borsa de treball de monitors de temps lliure en l'àrea d'educació

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de juny de 2016, sobre aprovació de la modificació de les bases de la selecció d’una borsa de treball de Monitors/as de Temps Lliure en l’Àrea d’Educació per interposició de Recurs de Reposició pel Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases que han estat publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica

El termini per a presentar instancies romandra obert del 17 de juny fins el 28 de juny de 2016.