notícies notícies

Modificació de les bases per a la selecció d'una borsa de treball de monitors de temps lliure en l'àrea d'educació

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de juny de 2016, sobre aprovació de la modificació de les bases de la selecció d’una borsa de treball de Monitors/as de Temps Lliure en l’Àrea d’Educació per interposició de Recurs de Reposició pel Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases que han estat publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica

El termini per a presentar instancies romandra obert del 17 de juny fins el 28 de juny de 2016.