noticies noticies

XXVIII Concurs de cartells de Carnestoltes de Pego

La Regidoria de Festes i La Regidoria de Culturade l’Ajuntament de Pego, convoquen el XXVII Concurs de Cartells de Carnestoltes 2020 amb les següents:

BASES

1er.- Podran participar-hi tots els artistes que ho desitgen amb plena llibertat de tècnica, sempre que no presente dificultat per a la seua posterior reproducció litogràfica, or i argent exclosos.

2on.- El tema es referirà a les Carnestoltes. Els participants lliuraran un CD on apareixerà el cartell en format jpg format A3 300ppi (punts per polzada) 3508 x 4960 píxels al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Pego.

3er.- Al cartell apareixerà la llegenda:

CARNESTOLTES DE PEGO 2020

22 i 29 de febrer

REGIDORIA DE FESTES I REGIDORIA DE CULTURA

M.I. AJUNTAMENT DE PEGO

4art.- En cada CD apareixerà un lema, que serà comú per a totes les obres del mateix autor, un màxim de dues. Aquest lema constarà a l’exterior d’un sobre, a l’interior del qual s’indicarà la identificació de l’autor: Nom, adreça, telèfon i la fotocòpia del DNI.

.- Les obres presentades, formaran part d’una exposició, que amb motiu de les Festes de Carnestoltes es realitzarà a la Casa de Cultura de Pego, del 18 de febrer al 3 de març.

.- El Jurat estarà presidit per l’Il·lustríssim Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament o Regidor/a en qui delegue i integrat pels Regidors/es de Festes, Cultura i l’animadora cultural de l’Ajuntament. La decisió d’aquest serà inapel·lable. A més a més, el concurs pot quedar desert, si el Jurat així ho considera.

.- El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 10 de gener de 2020 a les 13’00 hores.

.- El dia 13 de gener es reunirà el Jurat per fallar el resultat del concurs.

.- El premi consistirà en una quantitat en metàl·lic de:

500 € per al guanyador.

100 € per al millor classificat local, acumulable en cas de coincidir.

De l’import del premi es farà la preceptiva retenció sobre el I.R.P.F. El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Ajuntament de Pego, qui tindrà tots els drets de reproducció i explotació del mateix.

10è.- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no contemplat en les presents bases, serà resolt pels membres del Jurat.

11è.- D’acord amb la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, els informem que el responsable del tractament de dades personals que es demanen per la seua participació en el concurs és l’Ajuntament de Pego. La finalitat del tractament és gestionar la seua participació en el present concurs.

La legitimació per al tractament de les dades personals és el consentiment de l’interessat en inscriure’s, acceptar la política de privacitat i les bases del concurs. Les dades personals que es demanen no es cediran a tercers.

Pego, novembre de 2019

 

Publicat en: