ajuntament ajuntament

Ple

Plé Municipal

El Ple, integrat per tots els Regidors I presidit per l’Alcalde té, entre altres, les funcions següents:

  • El control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • Els acords sobre la participació en organitzacions supramunicipals.
  • L’alteració del terme municipal. Canvi de nom del Municipi i l’adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut.
  • L’aprovació de plans urbanístics en els termes previstos per la llei, ordenances municipals i fiscals, pressupostos i comptes municipals, formes de gestió dels servicis. Acordar operacions de crèdit, en els supòsits que preveu la llei; la contractació d’obres, servicis i subministraments la duració de la qual excedisca d’un any o exigisquen crèdits superiors als consignats en el pressupost.
  • L’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
  • L’alteració de la qualificació jurídica dels béns del municipi.
  • L’adquisició de bens i drets quan el seu valor supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan siga superior a tres milions d’euros, així com les alienacions patrimonials en els suposats previstos per la llei.