hisenda hisenda

Informació per a proveïdors sobre la factura electrònica

En compliment de la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (article 4 proveïdors obligats) l’Ajuntament de Pego s’ha adherit a la plataforma FACE- Punt General d’Entrada de Factures Electròniques.

En el següent enllaç es podran presentar les factures electròniques i en el directori consultar les dades a incloure en les factures:

A partir del 15/01/2015 totes les factures superiors a 5.000€ dirigides a l’Ajuntament de Pego dels proveïdors obligats (*art 4 llei) hauran de ser obligatòriamentnte electròniques.

*artícle 4 de la llei esmentada, que tots els proveïdors que hagen lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica. I que en tot cas, estaran obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seua presentació a través del punt general d’entrada que corresponga les entitats següents:

a) Societats anònimes;

b) Societats de responsabilitat llimitada;

c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguen la nacionalitat espanyola;

d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;

e) Unions temporals d’empreses;

f) Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital de risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització de el mercat hipotecari, Fons de titulización hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

Les factures electròniques deuran incloure necessàriament les següents dades:

  • Els codis DIR3:

    • OFICINA CONTABLE-L01031029
    • ÒRGAN GESTOR-L01031029
    • UNITAT TRAMITADORA-L01031029
  • NIF de l’organisme al que va dirigida la factura :

    • AJUNTAMENT DE PEGO-P0310200A

IMPORTANT:

SI SOU UN NOU PROVEÏDOR DE L’AJUNTAMENT ÉS IMPORTANT QUE ABANS D’ENVIAR UNA FACTURA ELECTRÒNICA PRESENTEU PRÈVIAMENT EN TRESORERIA EL FULL DE TERCERS AMB EL SEU NIF I DADES BANCÀRIES.