cultura cultura

Arxiu municipal

Història del productor

La vila de Pego naix a partir de la conquesta cristiana del segle XIII i amb l’atorgament de dues cartes de poblament: 1279 i 1286. Després del seu origen reial formà part del patrimoni de diverses famílies nobiliàries fins que l’any 1479 va comprar la senyoria Francesc Gilabert de Centelles, comte d’Oliva. En 1595 la vila s’integrà al patrimoni dels Borja, ducs de Gandia. Després de la Guerra de Successió el Consell va passar a anomenar-se Ajuntament sota la legislació castellana. Durant el segle XIX Pego fou cap de Districte Judicial amb Jutjat de Primera Instància.

Història arxivística

L’arxiu històric és, sens dubte, el carnet d’identitat de qualsevol poble o ciutat, i la seua importància passa per poder reconstruir el passat històric mitjançant els documents que en ell es guarden. L’Arxiu Històric de Pego recull la documentació produïda al llarg del temps pel municipi, i també d’altres institucions com ara l’Església, a més de donacions particulars o adquisicions d’altres arxius.

Les primeres tasques sobre ordenació i classificació a l’arxiu de Pego s’iniciaren a principis del segle XX per part del vicari Bernardino Sastre Ferrando. Posteriorment fou Carmel Giner Bolufer el que a més d’investigar sobre la història de Pego, va inventariar el fons allà pel 1947. Com que va fer lligams i classificacions, Evarist Caselles va haver de respectar-lo per a fer el inventari publicat l’any 1986, amb un quadre de classificació poc estructurat ni adequat a les noves tècniques arxivístiques, no obstant, vàlid per a la recerca documental.

El fons arxivístic compren les dades límits de 1488-1950. La documentació més important que compta és: la sèrie completa d’Actes de Consell o de l’Ajuntament des de 1555, sols interrompuda per algunes pèrdues cronològiques; els llibres de Justícia i els cappatrons o llibres de peita des del segle XV fins al XIX.

Sembla que el funcionament de l’arxiu hagué de començar a partir del segle XV, però amb poca documentació conservada. Al segle XVI ja trobem abundant documentació conservada, i al mateix temps referències directes de l’existència d’un Arxiu de la Sala. Amb la Guerra de Successió, sembla que sols les torres que envoltaven la vila van patir desperfectes, no patint l’arxiu massa dificultats.

La mitjania del XIX comencen les obres del nou Ajuntament, i es traslladà l’arxiu a alguna casa particular. Durant la Guerra Civil, l’arxiu no va ser alterat gràcies a la prudència del que era aleshores alcalde, el socialista Aquilino Barrachina, el qual va tapiar la porta d’accés que romania sota la taula del seu despatx. Amb l’obra de l’actual Ajuntament, bona part de l’arxiu va passar a les dependències de l’antiga Caja de Ahorros del Sureste de España, justament on recau l’obra futura del nou arxiu.

Passada la guerra, l’arxiu va estar en mans de Carmel Giner, el qual el va inventariar el 1947. L’últim arxiver municipal va ser Evarist Caselles, el qual ordenà i organitzà l’arxiu amb unes millors condicions de conservació i consulta.

Després d’estar l’arxiu durant molt anys en una petita i angoixada dependència de l’ajuntament, actualment es localitza al seu nou dipòsit, a la Casa de Cultura.

Obert l’arxiu històric (1488-1980) per a la consulta des de l’any 2004, s’han realitzat nombroses actuacions de restauració i conservació així com la incorporació d’altres fonts. Cal destacar la restauració dels primers manuals de consells i altres llibres de comptabilitat del segle XVI. S’han incorporat els fons de l’arxiu del Registre de la Propietat de Pego (1760-1980) i el del Registre Notarial de Pego (1700-1900).

L’extensió cultural és una de les màximes intencions i des de l’arxiu es realitzen publicacions especialitzades, conferències i xerrades, visites guiades i exposicions; i des de l’any 2004 se celebren de manera bianual les Jornades d’Estudis “Carmel Giner Bolufer” de Pego i les valls.

L’Arxiu Municipal de Pego recull la documentació produïda i generada pel pas del temps per l’ajuntament de Pego, i també per altres documents diversos que s’incorporen per donacions o adquisicions, amb la garantia de conservació, organització i servei al públic. Funciona com a centre d’informació interna i externa i per a la investigació històrica de Pego obert als investigadors i també al públic en general.

El fons de l’arxiu el forma, per tant, tota la documentació procedent de l’activitat del consell i després Ajuntament de Pego, des de mitjans del segle XV fins als nostres dies.

Condicions d’accés

Lliure, prèvia petició i control de les dades de l’usuari. Diferenciem entre els usuaris de la pròpia administració municipal i el públic en general. Per a les consultes de sèries documentals es faciliten les còpies digitals en compte dels originals per raons de conservació.

Condicions de reproducció

Es podrà obtenir còpia d’aquells documents d’accés no restringit. En cas d’utilització pública de reproduccions de documents, caldrà fer constar obligatòriament la seua procedència. A falta d’una ordenança reguladora l’arxiver es reserva el dret de decidir sobre l’ús restringit o no de la documentació, sempre facilitant l’accés dels ciutadà a la informació.

Serveis

 • Reproducció de fotocòpies.
 • Ordinadors amb servei de Cd-rom.
 • Sala de consulta.
 • Atenció al públic: cerques documentals i legislatives, assessorament a la investigació i l’educació.
 • Consulta via correu electrònic.
 • Biblioteca auxiliar. - Sala de conferències i exposicions.

Instruments de descripció

GINER BOLUFER, C. (1947) Inventario general del Archivo de Pego, Manuscrit, 83 p.

CASELLES MONJO, E. (1986) Inventari general de l’arxiu municipal de Pego. Actualització de l’inventari realitzat en 1947 per En Carmel Giner Bolufer. Quaderns Pego, Monogràfic, 1. València.

Cal destacar altres fons incorporats a l’Arxiu Històric Municipal no creats per aquesta institució:

FONS PRIVATS

Documents personals Carmel Giner Bolufer (1920-1974)

Documents personals i biblioteca particular de José Vidal Bernabeu (1922-2006)

COL·LECCIONS

Arxiu Fotogràfic Municipal (ss. XIX-XX) A partir de donacions particulars i la incorporació del fons fotogràfic de Francisco Maestre i de Vicente Gilabert.

Col·lecció de llibres de Festes de Pego (1942-2010)

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE L’ARXIU MUNICIPAL DE PEGO

Per a la primera i la segona secció (1488-1932)

GRUPS:

PRIMER: Padrons de riquesa rústica i urbana:

 • Llibres de bens o cappatrons: 1488-1812.
 • Llibres d’Amillarament: 1814-1923.
 • Padró d’edificis i solars: 1859-1920.
 • Padró rapartiment de l’Equivalent: 1711-1870.
 • Padró de Contribució: 1870-1932.
 • Matrícula Industrial: 1826-1942.

SEGON: Relacions de llibres i lligalls de Governació. Actes de Consell: 1555-1932.

TERCER: Justícia municipal i alguns protocols notarials. Llibres de Justícia: 1567-1911.

QUART: Comptabilitat General: 1541-1932.

QUINT: Padrons d ‘habitants, censos… 1813-1927.

SEXT: Eleccions: 1838-1933.

SETÉ: Llibres de Quintes i relacionats amb l’Exèrcit: 1749-1932.

VUITÉ: Expedients varis, correspondència: 1712-1931.


Joan Miquel Almela

Arxiver municipal

Localització:Carrer Sant Domènec, 5 Pego (Alacant)
Telefon:96 557 28 01
Correu eletrònic:arxiumunicipal@pego.org
 • Horari d’hivern: de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 i de dilluns a dimecres també de 17:00 a 20:00.
 • Horari d’estiu (Juliol i Agost): de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00.