urbanisme urbanisme

Exposició pública.

Información pública de licencia ambiental para supermercado de alimentación con aparcamiento, en la Avenida de Oliva no 25 – Av. Alcalde Fernando Alemany Ortola.

Informació pública de la modificació del Projecte d’Urbanització del Sector Calvari II de Pego, sobre ubicació de centres de transformació.

Contingut de la proposta

Resolució d’exposició pública i edictes:

Pla parcial de millora de l’ordenació detallada sector Penya Roja Pego (Alacant)

Es posa en exposició pública el pla parcial de millora del programa per al desenvolupament de l’actuació integrada “Penya Roja” del Pla General d’ordenació urbana de Pego (Alacant), a requeriment de la mercantil “Urbanizadora de Peña Roja en Pego, S.L.”

Modificació dels projectes d’Urbanitzacio i Reparcelacio integrats en el Programa per al desenvolupament de l’Actuació Integrada ‘Penya Roja’ de Pego.

Respecte a la documentació integrant de les Separates Annex 1, 2 i 3, es remeteix al personal interessat al contingut físic de l’Expedient.