noticies noticies

Bases per a la selecció Jutge de Pau i Substitut

Davant la proximitat de la finalització del nomenament del jutge de pau titular i suplent, s’obre un període de 15 dies hàbils comptats des del de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de data 3/09/19 perquè tots les persones interessades puguin presentar instàncies.

El termini de presentació d’instàncies finalitza el 23 de setembre de 2019 a les 14 hores.

Les sol·licituds aniran dirigides al Sr. Alcalde-President i es presentaran al Registre de l’Ajuntament acompanyades d’originals o pels mitjans regulats en la Llei 39/15.

Tags: ,

 

Publicat en: