noticies noticies

Consulta pública prèvia de l’avantprojecte d’Ordenanza municipal reguladora de las licencias de catas y zanjas en bienes de dominio público municipal.

En compliment del que es disposa a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, es sotmet a consulta pública prèvia l’avantprojecte d’Ordenanza municipal reguladora de las licencias de catas y zanjas en bienes de dominio público municipal. (EXP: 1357/2020).

Els suggeriments i aportacions a aquesta consulta prèvia es podran formular en el termini de vint dies hàbils des de la publicació al portal web municipal, i remetre-les a l’adreça de correu electrònic ordenanzacz@pego.org indicant en l’assumpte «consulta pública Ordenança CR» o per qualsevol de les formes establertes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Publicat en: