noticies noticies

Tràmit d’audiència i informació pública del Pla Local de Cremes 2020 del Terme Municipal de Pego.

En compliment del que es disposa a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, es sotmet a audiència i informació pública el projecte del Pla Local de Cremes 2020 del Terme Municipal de Pego (EXP: 849/2018).

Les al·legacions i/o aportacions en aquest tràmit es podran formular en el termini de vint dies hàbils des de la publicació al portal web municipal, i remetre-les a l’adreça de correu electrònic sug-pla-cremes@pego.org indicant en l’assumpte «audiència Pla de Cremes» o per qualsevol de les formes establertes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Publicat en: