noticies noticies

Contractació de publicitat Felicitació de Nadal

Per tal de donar difusió a la campanya de publicitat durant el periode Nadal 2021, es creu convenient, des dels departaments d’alcaldia, fer la següent inserció publicitària:


Lot 1 «Difusió de la targeta en un anunci (60 mm alt x 252 mm ample) en un periòdic escrit d’àmbit autonòmic i de distribució diària, així com en una revista exclusiva de Nadal».


Lot 2 «Difusió de la targeta felicitació de nadal en les dimensions 1/2 de pàgina en un periòdic escrit de tirada comarcal i de distribució setmanal.»


Lot 3 «Difusió de la felicitació de nadal en 90 cunyes, d’un minut de durada cada cunya publicitària, en una ràdio d’àmbit comarcal».


Lot 4 «Difusió de la targeta felicitació de nadal en les dimensions d’1/2 pàgina en un periòdic escrit de tirada comarcal i difusió quincenal».


Lot 5 «Difusió de la targeta felicitació de nadal en un diari comarcal online i en les seues xarxes socials».


Les propostes econòmiques es presentaran per registre d’entrada de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego (https://pego.sedelectronica.es/).


El termini és de 3 dies hàbils contats a partir del dia següent a la publicació de l’anunci a la web de l’ajuntament.

 

Publicat en: