noticies noticies

Informació pública de l’Expedient G/1000/2021-G/2177/2019 (LA/16/2021) sobre explotació de pedrera denominada «Atzaila».

En compliment de l’article 55.1, i concordants, de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana se sotmet a informació pública, per un termini de 20 dies, l’expedient G/1000/2021-G/2177/2019 (LA/16/2021) relatiu a la petició de llicència ambiental de l’explotació de pedrera denominada “Atzaila” (ubicada a la Partida Atzaila, s/n, carretera Pego-Atzúbia, parcel·les 454 i 458 del polígon 1 del cadastre de rústica de Pego), a instància de la mercantil Pavimentos Bituminosos Serrano, SL perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i els qui ho consideren convenient, formulen les al·legacions que estimen oportunes.

L’expedient es podrà examinar en l’Oficina Tècnica d’Urbanisme i Medi Ambient d’aquest Ajuntament, en horari d’11.00 a 13.00 hores.

Enllaç edictes Valencià/Castellà

Tags: , ,

 

Publicat en: