noticies noticies

Contractació de la campanya de publicitat de rutes turístiques de l’estiu a Pego

Per tal de donar difusió a la campanya de publicitat durant el periode de juny a agost de 2022, es creu convenient, des dels departaments de turisme, fer la següent inserció publicitària:

Lot 1 <Difusió del cartell de campanya en les dimensions 1/2 de pàgina en un periòdic escrit de tirada comarcal i de distribució setmanal. Hi haurà 1 inserció així com estarà publicada la notícia en la plataforma web>.

Lot 2 <Difusió de la noticia així com 30 cunyes, d’un minut de durada cada cunya publicitària, en una ràdio d’àmbit comarcal>.

Lot 3 <Difusió de la notícia així com del cartell de la campanya i banner fixe en un diari comarcal online i en les seues xarxes socials>.

Lot 4 <Difusió de la notícia així com del cartell de la campanya i banner fixe en la home en un diari comarcal online i en les seues xarxes socials>.

Les propostes econòmiques es presentaran per registre d’entrada de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego (https://pego.sedelectronica.es/).

El termini és de 3 dies hàbils contats a partir del dia següent a la publicació de l’anunci a la web de l’ajuntament.

 

Publicat en: