noticies noticies

Anunci per a la contractació de publicitat

Per tal de donar difusió a la presència de Pego a la Fira Internacional de Turisme (FITUR 2023) es creu convenient fer la següent inserció publicitària:

Lot 1: Emissió d’una falca publicitària en un mitjà de comunicació radiofònic d’àmbit comarcal i nacional. La falca publicitària haurà de tindre una duració d’entre 35 i 40 segons i emetre’s durant la setmana que tindrà lloc la celebració de FITUR 2023.

A aquesta publicitat també caldrà afegir cobertura especial des de Madrid i la retransmissió dels esdeveniments en els quals participe Pego.

Les propostes econòmiques es presentaran per registre d’entrada de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego (https://pego.sedelectronica.es/) abans de les 8 hores del dimarts 17 de gener.

 

Publicat en: