noticies noticies

Informació pública de la modificació del Pla Parcial del Sector “Penya Roja”, de Pego. Expedient 427/2023

En compliment del disposat en la Resolució de 8 de febrer de 2023, de l’Alcaldia-Presidència (Decret 2023-0262), es sotmet a informació pública la modificació del Pla Parcial del Sector ‘Penya Roja’, de Pego, juntament amb l’informe emés en el seu dia pel Director General d’Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria competent, durant 45 dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La documentació sotmesa a informació pública estarà també a disposició del públic, durant el termini indicat, en les dependències municipals de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pego, situades a la Plaça de l’Ajuntament 1, de Pego, de dilluns a divendres, d’11 a 13.30 hores, als efectes de què les persones que es consideren afectades puguen examinar-la i formular les al·legacions, suggeriments i observacions que estimen pertinents.

S’adjunta la següent documentació:

 

Publicat en: