noticies noticies

Subvenció per a reparació de vials

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 72 de data 13/04/23.

Matèria: Carreteres.

Convocatòria: Realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels ajuntaments, any 2023.

Denominació: Adequació del Camí de Tarcó fins al Motor de Peris.

Any: 2023

Import: 42.500 euros

BOP nº: 141

Data: 24/07/2023

 

Publicat en: