Categories for Urbanisme

Tràmit d’audiència i informació pública del projecte d'”ordenanza municipal reguladora de las licencias de catas y zanjas en bienes de dominio público municipal”.

En compliment del que es disposa a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, es sotmet a audiència i informació pública el projecte d’Ordenanza municipal reguladora de las licencias de catas y zanjas en bienes de dominio público municipal. (EXP: 1357/2020). Les al·legacions i/o aportacions en... Veure Article

Informació relativa al Pla Parcial de Millora del Sector “Pego-Golf”

Se pone a disposición de las personas interesadas la siguiente información, correspondiente al Plan Parcial de Mejora del Sector “Pego-Golf”: Aprobación Memoria Justificativa Normas urbanísticas Planos de Ordenación Dicha información podrá consultarse en el siguiente enlace: Es posa a la disposició de les persones interessades la següent informació, corresponent al Pla Parcial de Millora del... Veure Article

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS) PEGO

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat hui l’anunci d’informació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Pego. Durant un termini de vint dies hàbils, fins al pròxim 20 de gener de 2020, pot consultar-se la documentació al tauler d’anuncis de la seu electrònica; i al departament d’urbanisme de l’Ajuntament de... Veure Article

Tramitació del Pla de Participació Pública per a la continuació de l’expedient de sol·licitud d’explotació de la Secció A) de la Llei de Mines denominada “Adzaila” núm. RCA 107 (Exp. MIEXPA/2015/15/03)

En relació amb l’expedient de referència, i sol·licitada la col·laboració d’aquest Ajuntament per part del Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es publica l’enllaç a la pàgina web habilitada a l’efecte, per a la seua major difusió entre el públic interessat. El link de la... Veure Article

Informació pública del pla de participació pública que s’integra en l’estudi d’integració paisatgística inclòs en la sol·licitud de declaració d’interés comunitari Càmping en la partida Castelló a Pego

Informació pública del pla de participació pública que s’integra en l’estudi d’integració paisatgística inclòs en la sol·licitud de declaració d’interés comunitari Càmping en la partida Castelló a Pego https://pego.sedelectronica.es/board