noticies noticies

Tràmit d’audiència i informació pública del projecte d'”ordenanza municipal reguladora de las licencias de catas y zanjas en bienes de dominio público municipal”.

En compliment del que es disposa a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, es sotmet a audiència i informació pública el projecte d’Ordenanza municipal reguladora de las licencias de catas y zanjas en bienes de dominio público municipal. (EXP: 1357/2020).

Les al·legacions i/o aportacions en aquest tràmit es podran formular en el termini de vint dies hàbils des de la publicació al portal web municipal, i remetre-les a l’adreça de correu electrònic ordenanzacz@pego.org indicant en l’assumpte «audiència Ordenança» o per qualsevol de les formes establertes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Publicat en: