Aquesta plana utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. D'acord Més Informació.
educació educació

CMFPA Perez Ramos

Documentació

Oferta Educativa, Nivells autoritzats

 

PRIMER.CICLE D’ESO: (CERTIFICAT ESCOLAR)

 • ALFABETITZACIÓ
 • NEOLECTORS
 • EDUCACIÓ DE BASE.

PRIMER NIVELL DEL SEGON CICLE D’ESO

PROGRAMES FORMATIUS:

 • APARTAT B:
  • Preparació de la prova per a l’obtenció directa del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) per a persones majors de 18 anys.
  • Preparació de la prova per a l’obtenció directa del títol de Batxiller per a persones major de 20 anys.
  • Preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.
 • APARTAT C: Preparació Proves de la Junta Qualificadora del Coneixement del Valencià.
  • N 1 Coneixements orals
  • N 2 Grau elemental
  • N 3 Grau mitjà
  • N 4 Grau superior
 • APARTAT E: Cursos d’integració per a immigrants i residents europeus:
  • E1A: Castellà per a estrangers
  • E1B: Valencià per a estrangers
 • APARTAT J: Aprofitament de l’oci:
  • Dibuix i Pintura
  • Restauració de mobles vells
  • Teatre
  • Ball de Saló

REQUISITS:

 

Ser major de 18 anys o que es trobe en les següents situacions: Per accedir a la prova lliure de Graduat en ESO, tindre 18 anys d’edat o complir-los durant l’any que es convoca la prova.

Per accedir a la prova lliure de Batxillerat:

 1. Tindre 20 anys complits, o complir-los l’any natural de realització de la prova.
 2. No estar matriculat o matriculada en ensenyances de Batxillerat en cap dels règims ordinari diürn, nocturn o a distancia en el moment de realitzar la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després de la publicació en el DOCV de la convocatòria de la prova.
 3. No estar en possessió del títol de Batxiller en cap de les seues modalitats o vies, ni de titulació declarada equivalent a efectes acadèmics.
 4. Ser resident a la Comunitat Valenciana.
 5. Haver efectuat, abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds, l’abonament de la taxa corresponent a la prova per a l’obtenció directa del títol de Batxiller per a persones majors de 20 anys.

Per accedir a les proves d’accés als cicles formatius:

 1. Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any que es convoca la prova.
 2. Proves de grau superior: tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any que es convoca la prova.
 3. Per als que acrediten haver superat un cicle formatiu de grau mitjà i desitgen accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional o d’una família o cicle relacionat amb el cicle de grau mitjà superat, el requisit d’edat per a la realització de les proves serà de 18 anys o complir-los durant l’any de la convocatòria.

La incorporació d’alumnat major de 16 anys i menors de 18 als centres de Formació de Persones Adultes es produiran en les següents circumstàncies i amb el següent procediment:

 1. Per motiu de treball: Contracte de Formació. S’aplica la normativa vigent per a aquest supòsit: Resolució de 10 de juny de 1998.
 2. Alumnat estranger incorporat al sistema educatiu amb 17 anys. No és d’aplicació l’article 9.3. de la LOCE, referent a la permanència de l’alumnat en els centres ordinaris fins els 18 anys, ja que no ha estat escolaritzat abans dels 16 anys en règim ordinari i en el sistema educatiu espanyol. Aquest alumnat amb 17 anys es pot matricular en els centres de formació de persones adultes, segons s’estableix en la Resolució de 26 de febrer de 2003.
 3. Alumnat en centres de reeducació amb internament en règim tancat per sentència judicial. Podran matricular-se en centres de formació de persones adultes en règim a distància quan per aquesta via s’atenen millor a les necessitats educatives.
 4. Alumnat amb 17 anys. Es pot matricular en els cursos de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de Grau Mitjà de Formació Professional Específica, tal com estableix l’Annex III del Decret 220/1999 de 23 de novembre .
 5. La resta de l’alumnat. Haurà de justificar les “circumstàncies especials que li impediria anar a un centre educatiu en règim ordinari”. Per la qual cosa, presentarà en el centre una sol·licitud acompanyada de la documentació justificativa, que es traslladarà per a la seua resolució individualitzada a la Direcció General d’Ensenyament. En el cas que la Resolució siga favorable, l’alumna o alumne es podrà matricular en el Centre de Formació de Persones Adultes.

La documentació que cal presentar és:

 • Sol·licitud de matrícula que està en la pàgina web de l’Ajuntament o en les oficines de l’Ajuntament.
 • Fotocòpia del DNI o del passaport.
 • Una foto de mida carnet per als alumnes de nova matrícula.

Lloc de matriculació:

 • Presentar la sol·licitud de matrícula a les oficines de l’Ajuntament.

El termini de matriculació ordinària és de l’1 de setembre al 30 de setembre.

L’INICI DEL CURS SERÀ EL 21 DE SETEMBRE DE 2015 PER A L’ENSENYAMENT REGLAT I ELS TALLERS COMENÇARAN A L’OCTUBRE.