Aquesta plana utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. D'acord Més Informació.
serveis serveis

Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme

Presentació

La Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, L’Atzúvia i les Valls té la finalitat d’apropar-se cada cop més als seus ciutadans i ciutadanes. Internet es un mitjà per difondre la informació, que molta gent utilitza. Qualsevol persona pot accedir i trobar fàcilment tota la informació referent als programes, prestacions i serveis en l’àmbit social.

Que són els serveis socials?

Els Serveis socials són un sistema de protecció social dirigit a tota la població en general. Ubicats en els centres socials municipals de cada poble, formats per equips interdisciplinaris que desenvolupen les següents funcions: 1. Informació, orientació i assessorament sobre els seus drets i els recursos socials existents. 2. Prevenció, detecció i anàlisis de les situacions de risc social. 3. Servei d’Ajuda a Domicili. 4. Cooperació social i Acció Comunitària. 5. Prevenció i Reinserció social. 6. Unidat de Prevenció Comunitària (UPC).

Enrique Moll Briones President de la Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, L’Atzúvia i les Valls

Estructura orgànica de la Mancomunitat

Estructura Manco

Centre social municipal

Ubicació

C/ Ramón y Cajal, 14 - 03780 Pego (Alacant)
Telf. 96 557 06 01 Fax. 96 640 02 56
serveissocials@pego.org

Àmbit d’actuació

Atenen al poble de Pego, l’Atzúvia, la Vall de Gallinera, la Vall d’Ebo i la Vall d’Alcalà.

Horari d’Atenció Públic

 • Centre Municipal de Pego, es necessari solicitar cita prèvia:
  1. Atenció de la treballadora social de dilluns a dijous de 10 a 13,30,
  2. Servei d’assesorament jurídic per a dones de 10,30 a 13, dimarts alterns.
  3. Servei d’atenció jurídica per a immigrants de 10,30 a 13, dijous alterns.
 • Ajuntament d’Ebo el dilluns de 10 a 13 h. 96 557 14 13
 • Ajuntament de la Vall d’Alcalà el dimarts de 10 a 13 h. 96 551 43 00
 • Ajuntament de l’Atzúvia el dimecres de 10 a 13 h. 96 557 13 58
 • Ajuntament de la Vall de Gallinera de 10 a 13 h. 96 640 65 53

Informació.

Servei dirigit a tota la població en general per a donar informació, orientació, assesorament i gestió dels seus drets i dels recursos socials existents. Els recursos son els següents:

Municipals:

 • Informació i sol·licitud en ingres de residencia municipal de Pego.
 • Informació i sol·licitud del servei d’assistencia domiciliaria (SAD).
 • Sol·licitud del servei de logopèdia.
 • Sol·licitud de servei d’atenció a la familia i la infacia.
 • Servei de informació i prevenció de drogues.
 • Informació de l’Escola Infantil Municipal de Pego.
 • Informació i sol·licitud de beques de llibres.
 • Informació i sol·licitud de beques de comedor.
 • Preinscripció i inscripció en l’Escola d’Estiu.
 • Informació i sol·licitud de Taller de Salut Mental.
 • Targeta d’estacionament per a discapacitats.
 • Sol·licitud per a pintar un gual de minusvalid.
 • Informe d’arraigo social.
 • Informe de reagrupació familiar.

Generalitat Valenciana:

 • Pensiones no Contributivas de jubilación i invalidez.
 • Títol de familia nombrosa: solicitud i renovació.
 • Solicitud i certificats de minusvalia.
 • Subsidi de mobilitat i compensació de despeses de transport LISMI.
 • Sol·licitud de plaça en resindecia per a persones majors.
 • Ajudes per a financiar estancies en Residencies de 3ª Edad mediante “Bono Residencia”
 • Termalisme social de la Generalitat Valenciana.
 • Programa “no estés solo en Navidad”.
 • Ajudes per a sufrajar estancies en centre de dia.
 • Ajudes per a sufrajar estancies de respir en residencia.
 • Ajuda per a la cura d’ancians en l’àmbit familiar.
 • Sol·licitud de plaça en CEEM i d’ajuda económica per a la institucionalització.
 • Sol.licitud de plaça en CRIS i Centre de Dia.
 • Centre d’Estimulació Precoç. Sol·licitud de plaça.
 • Centre Ocupacional per a persones amb discapacitat. Sol·licitud de plaça.
 • Sol·lcitud de Vivenda Tutelada per a persones amb discapacitat física o intel·lectual.
 • Sol·lcitud i tramitació d’adopcions.

IMSERSO:

 • Viatges de socials del IMSERSO.
 • Termalisme social del IMSERSO i de la Generalitat Valenciana.

INSS:

 • Prestación por Hijo a cargo.

Emergencia

Dirigit a paliar una situació de necessitat de una persona o del seu nucli de convivencia familiar, es tracta de necesitats de caràter bàsic i urgent, recolzat per un treball per reestabliment de la situació económicasocial de la persona o nucli familiar, prestació de caràcter temporal.

Actuacions:

*Prestació Económica Reglada (P.E.R.). Dins del Pla de Medides de Inserció Social són prestacions econòmiques amb la finalitat de garantizar uns ingresos mínims a les persones físiques que manquen de medis de subsistencia i a més haja factors de risc, amb el fi de recolzar i afavorir la seua integració socio-laboral. *Ajudes econòmiques individualizades (P.E.I.). Ajudes dirigides a persones individuals o a nuclis de convivencia per atendre situacions greus, de necessitat o amb problemes específics que afecten a la seua autonomia personal, social i económica.

Tipus d’Ajudes Econòmiques individualizades:

 1. Ajudes de Emergencia
  • Us de la vivenda habitual.
  • Accions extraordinaries.
  • Necessitats bàsiques.
 2. Ajudes per al desenvolupament de persones majors (més de 60 anys)
  • Ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en la vivenda.
  • Ajudes tècniques (audifons, adaptació de la llar i utils).
  • Adaptació de vehicle a motor.
 3. Ajudes de Acogimiento familiar (l’acolliment cal estar formalitzat) per a manutenció, despeses extraordinaries i disponibilitat.
  • Acolliment familiar simple i permanent amb familia extensa o afí.
  • Acolliment familiar simple i permanent amb persona o familia acollidora.
  • Estancies temporals de menors amb persona o familia acollidora/educadora.
  • Acolliment familiar simple i permanent en familia educadora de urgencia diagnòstic.
 1. Ajudes per a discapacitats (menors de 60 anys amb certificat de minusvalia).
  • Desenvolupament Personal
   • Eliminació de barreres arquitectòniques.
   • Adaptació de vehicle a motor.
   • Ajudes tècniques (adaptació de la llar i utils)
  • Atenció Institucional (majors de 16/18 anys i menors de 60 anys)
   • Enfermos mentales (mayores de 18 anys).
   • Discapacitats psíquics, físics i sensorials (majors de 16 anys)

Convivència

Promoure la convivencia social i familiar, així com possibilitar la integració comunitaria, tot això per serveis d’assesorament i orientació, accions divulgatives generals i ajudes properes a la familia per a prevenir la desintegració familiar i posar remei a situacions de mancansa.

SERVEIS: * Servei d’ajuda a domicili (SAD): consisteix en prestar ajuda en el propi domicili del beneficiari, oferint una sèrie d’atencions de carácter domèstic, social, personal i educatiu, quan la situació individual o familiar siga d’especial necessitat, per promoure la permanencia en el nucli de convivencia. * Teleassitència. Servei d’atenció telefònica, mitjançant el qual el usuari esta atés durant 24 hores del dia, front qualsevol situació d’emergencia o risc que passe en el domicili. * Acolliment Familiar. És una mesura de protecció que adopta l’entitat publica competent en materia de protecció (la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Benestar Social), amb ella una persona o nucli familiar s’encarregarà de cuidar i vetlar per el benestar del menor en acollida. L’Equip Base informa del procediment d’inscripció en el registre de families educadores.

Cooperació

Promoure, facilitar i potenciar la participació ciutadana i recolzar les organizacions comunitaries de iniciatives socials, posibilitar la creació d’associacions i facilitar el voluntariat.

ACTUACIONS:

 • Recolzament a entitats.
 • Assesorament a associacions.
 • Subvencions a entitats, any 2007.

Prevenció i Insercció

Desenvolupament de la intervenció social en persones o grups d’alt risc que necesiten d’ajuda, per a la prevenció de conflictes i la seua inserció personal en el medi social.

Inserció. Promoure i facilitar la inserció sociofamiliar de les persones immigrants .

Serveis Inmigrants

 • Elaboració d’informes de inserció social per arraigo.
 • Elaboració d’informes per reagrupació familiar.
 • Assesorament jurídic per immigrants.

Servei Discapacitats físics i psíquics

 • Taller de Salut Mental.
 • Logopèdia.

Menors

 • Programa de Intervenció Familiar (PIF).

Conductes addictives

Atenció i prevenció del abus de drogues, es desenvolupen actuacions per a evitar o reduir el comsum de sustancies toxiques. Servei d’orientació de carácter confidencial.

ACTUACIONS:

 • Servei de informació i assesorament a tota la població. Atenció de la treballadora social de 9 a 13 en el c/ Lavadero nº5 .
 • Atenció mitjaçant el correu electronic pegosense@hotmail.com.
 • Campanya de sensibilització a les escoles i al institut de secundaria.

Logopèdia

Treballa la prevenció, el diagnóstic i el tractament de les alteracions que afecten al lleguatge, la parla, l’audició, la veu, així com a la comprensió oral i escrita, dirigit a tota la població. Sol·licituds del servei mitjançant una cita prèvia amb la treballador social.

ServeiTelèfon
Equip Base de Serveis Socials965570601
Ajuntament d’Ebo965571413
Ajuntament de la Vall d’Alcalà965514300
Ajuntament de l’Atzúvia965571358
Ajuntament de la Vall de Gallinera966406553
Centre de Salut Vell (SEAFI, Logopedia, Taller de Salut Mental, UPC)966400881
Residencia Municipal de Pego965570169
ACCIÓ URGENT653867383
Asociacions Municipals96557005
Associació Diabètics966400106
Assiciació Ladies Monte Pego Club649285836
Grup de Dones Cabal965572051
Associació de Discapacitats Obrint Camí687084796

Altres telèfons d’Interés

ServeiTelèfon
Atenció al Menor i Assesorament del maltracte escolar900100033
Telèfon d’Atenció Jurídica al Menor i la Familia900555566
Informació 24 Hores per a la Dona900191010
Telèfon Centre Dona 24 Hores (Generalitat Valenciana)900580888
Atenció jurídica dirigida a les dones residentes C.V.902011029
Telèfon d’atenció a la Dona Prostituta (AMUNOD)900707707
Telèfon d’assistencia a les Persones Majors900100011
Centre de Informació i Prevenció del SIDA900702020
Telèfon de la Tesoreria General de la Seguretat Social900150000
Emergencias la Generalitat Valenciana112
Instituto Nacional de la Seguridad Social900166565
Informació la Generalitat Valenciana012