noticies noticies

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’ordenança municipal reguladora de les actuacions urbanístiques subjectes a declaració responsable

En compliment del que es disposa a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’inicia una consulta pública prèvia a l’elaboració de l’ordenança municipal reguladora de les actuacions urbanístiques subjectes a declaració responsable.(EXP: 1225/2021).

Els suggeriments i aportacions a aquesta consulta prèvia es podran formular en el termini de vint dies hàbils des de la publicació al portal web municipal, i remetre-les a l’adreça de correu electrònic ordenanzadr@pego.org indicant en l’assumpte «consulta pública Ordenança DR» o per qualsevol de les formes establertes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquests mateixos documents també es poden consultar al tauler d’anuncis de la seu electrònica.

 

Publicat en: