noticies noticies

Modificació del Pla Parcial d’ordenació del Sector “Calvari II”

Publicació de la Resolució de 7 octubre de 2021, de l’Alcaldia-Presidència (Decret 2021/2001; Exp. 1403/2021) sobre informe ambiental i territorial estratègic de la Modificació del Pla Parcial d’ordenació del Sector “Calvari II”.

En compliment del que es disposa a la citada Resolució, i en l’article 51.7, i concordants, de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP; hui article 53 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, TRLOTUP), es publica la Resolució de 7 octubre de 2021, de l’Alcaldia-Presidència (Decret 2021/2001; Exp. 1403/2021), relativa a l’informe ambiental i territorial estratègic del Pla parcial modificatiu de l’ordenació detallada del Sector “Calvari II”, de Pego, així com l’edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) número 9217, de 17 de novembre de 2021.

 

Publicat en: