noticies noticies

Informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències (PTME), del Pla d’Actuació Municipal enfront del risc d’Incendis Forestals (PAM IF) i del Pla d’Actuació Municipal enfront del risc Sísmic (PAM SI) , del municipi de Pego

En compliment del disposat en la Resolució de 15 de març de 2024, de l’Alcaldia-Presidència (Decret 2024-0701), es sotmet a informació pública el Pla Territorial Municipal d’Emergències (PTME), el Pla d’Actuació Municipal enfront del risc d’Incendis Forestals (PAM IF) i el Pla d’Actuació Municipal enfront del risc Sísmic (PAM SI), durant 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP).

La documentació sotmesa a informació pública estarà també a disposició del públic, durant el termini indicat, en les dependències municipals de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pego, situades a la Plaça de l’Ajuntament nº 1, de Pego, de dilluns a divendres, en horari d’atenció al públic, als efectes de què les persones que es consideren afectades puguen examinar-la i formular les al·legacions, suggeriments i observacions que estimen pertinents.

S’adjunta la següent documentació:

 

Publicat en: