noticies noticies

Informació pública sobre l’aprovació de la gestió indirecta, de les bases de programació i inici del procediment de selecció de l’alternativa tècnica per al desenvolupament del Programa d’Actuació Integrada “Pego Golf” . Expedient 3283/2022

En compliment de l’Acord de 3 de novembre de 2022, de Ple, pel qual es va disposar iniciar el procediment de referència, i del que es disposa en el Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refòs de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP), es sotmet a informació pública aquest acord i l’anunci de concurs en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), després de la seua remissió al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), pel qual es convoca la presentació d’alternatives tècniques del PAI en els termes establits en l’article 129 del TRLOTUP.

Durant un termini de tres mesos comptats des de la publicació de l’anunci en el DOGV, les persones interessades podran presentar alternatives tècniques per al desenvolupament del Programa d’Actuació Integrada “Pego Golf” en els termes establits en les Bases de Programació aprovades en l’esmentat acord.

Tots els documents i informació rellevant estaran accessibles i a la disposició de qui estiga interessat a presentar ofertes al procediment de selecció, en la pàgina web de l’Ajuntament de Pego www.pego.org; i en la plataforma de contractació del sector públic així com en el departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Pego situat en la Plaça de l’Ajuntament, número 1, de 03780-Pego (Alacant), de 09.00 a 14.00 hores, des de la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) fins a la finalització del termini de presentació de les alternatives tècniques.

Seu electrònica

 

Publicat en: